Konkurs na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK) – dla dziewcząt lub chłopców

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie, ul. Erazma Ciołka 10, 01-402 Warszawa, KRS 33466, NIP 5272043457, REGON 000866604 (dalej jako „PZKosz”), na podstawie ogłoszenia przez Ministerstwo Sportu I Turystyki wyników konkursu na Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w ramach działań prowadzonych przez polskie związki sportowe z dnia 31 marca 2015 roku ogłasza konkurs na utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki (SMOK).
news

 

1. Polski Związek Koszykówki dla każdego z powołanych SMOK-ów, w ramach dofinansowania ze środków MSiT zapewni:

1)      wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia pozalekcyjne w ramach SMOK-a (jedne zajęcia – 1,5 h):

  • w przypadku kontynuacji SMOK-ów z programu pilotażowego

Poziom edukacyjny

Ilość miesięcy szkoleniowych

Ilość zajęć treningowych pozalekcyjnych w tygodniu

Suma zajęć pozalekcyjnych w 2015 roku

Koszt jednostki treningowej (1,5h)

Suma

(brutto)

VI klasa Szkoły Podstawowej

7

2

48

35,00

1 680,- PLN

V klasa Szkoły Podstawowej

7

2

48

35,00

1 680,- PLN

IV klasa Szkoły Podstawowej

7

2

48

35,00

1 680,- PLN

Wynagrodzenie trenerów dla 1 SMOK-a

5 040,- PLN

 

  • w przypadku ośrodków przystępujących do programu SMOK od maja 2015 roku

Poziom edukacyjny

Ilość miesięcy szkoleniowych

Ilość zajęć treningowych pozalekcyjnych w tygodniu

Suma zajęć pozalekcyjnych w 2015 roku

Koszt jednostki treningowej (1,5h)

Suma

(brutto)

VI klasa Szkoły Podstawowej

6

2

40

35,00

1 400,- PLN

V klasa Szkoły Podstawowej

6

2

40

35,00

1 400,- PLN

IV klasa Szkoły Podstawowej

6

2

40

35,00

1 400,- PLN

Wynagrodzenie trenerów dla 1 SMOK-a

4 200,- PLN


  • w przypadku ośrodków przystępujących do programu SMOK od września 2015 roku

Poziom edukacyjny

Ilość miesięcy szkoleniowych

Ilość zajęć treningowych pozalekcyjnych w tygodniu

Suma zajęć pozalekcyjnych w 2015 roku

Koszt jednostki treningowej (1,5h)

Suma

(brutto)

VI klasa Szkoły Podstawowej

4

2

28

35,00

980,- PLN

V klasa Szkoły Podstawowej

4

2

28

35,00

980,- PLN

IV klasa Szkoły Podstawowej

4

2

28

35,00

980,- PLN

Wynagrodzenie trenerów dla 1 SMOK-a

2 940,- PLN

 

2)      zakup sprzętu sportowego, zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowanie, kamera. Kwota dofinansowania ok/ 5 000 – 7 000,- PLN

 

2.  Główne zadania i obowiązki organizatora (jednostka samorządu terytorialnego):

a)      jednostka samorządu terytorialnego, która chce na swoim terenie utworzyć SMOK zwraca się z wnioskiem do Polskiego Związku Koszykówki;

b)     wyznaczenie koordynatora SMOK (dyrektor szkoły podstawowej lub wyznaczona przez niego kompetentna osoba);

c)      wyznaczenie trenerów (nauczycieli wychowania fizycznego) prowadzących zajęcia pozalekcyjne w klasach IV – VI szkół podstawowych;

d)     nieodpłatne udostępnienie sal sportowych na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci uczących się w wyznaczonych szkołach – przedstawienie w formie oświadczenia o wysokości środków, które byłby przeznaczone na wynajem tych sal;

e)     zakup strojów treningowych dla dzieci biorących udział w zajęciach – przedstawienie faktury lub oświadczenia za jaką kwotę zostały zakupione stroje treningowe.

f)      przedstawienie w formie oświadczenia informacji, że wszystkie dzieci biorące udział w programie SMOK są objęte ubezpieczeniem NNW


3. Wymagane dokumenty i oświadczenia (na piśmie) do wniosku o utworzenie SMOK:

a)      wniosek jednostki samorządu terytorialnego o utworzenie Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki – dotyczy zarówno SMOK-ów biorących udział w programie pilotażowym, jak również nowych jednostek samorządowych chcących przystąpić do programu;

b)     lista szkół wraz z kadrą trenerską (nauczycielską) oraz koordynatorem (osobą odpowiedzialną za kontakt z koordynatorem SMOK w PZKosz) oraz wstępny plan zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w ramach SMOK-a (załącznik nr 3);

 

4.  Dokumenty wymagane i oświadczenia (na piśmie) do wniosku końcowego SMOK:

a)      wykaz dzieci biorących udział w szkoleniu (załącznik nr 1)

b)     harmonogram zajęć z wykazem dzieci biorących udział w szkoleniu (załącznik nr 2)

c)      wykaz kadry trenerskiej oraz osób współpracujących w ramach SMOK (załącznik nr 3)

d)     zleceniobiorca ma obowiązek posiadania zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników programu SMOK (załącznik nr 4)

5. Termin i miejsce składania ofert oraz dokumentów:

a)     dokumenty należy przesłać do dnia 27 kwietnia 2015 do godziny 12.00 na adres koordynatora przedsięwzięcia email b.slominski@pzkosz.pl w zamkniętym pliku pdf;

b)     wszystkie niezbędne dokumenty muszą być złożone pod nazwą: „SZKOLNY MŁODZIEŻOWY OŚRODEK KOSZYKÓWKI w …….. (nazwa miejscowości)”.

6. Procedura i przebieg konkursu:

a)      komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZKosz rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi PZKosz;

b)      ostateczne wyniki konkursu Zarząd PZKosz ogłosi na oficjalnej stronie internetowej www.pzkosz.pl

 

7. Inne informacje:

a)     Zarząd Polskiego Związku Koszykówki zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

udostępnij