Sprostowanie informacji zawartych w artykule Przeglądu Sportowego

W związku z artykułem pt. „Problem w Polskiej Lidze Koszykówki”, opublikowanym na stronie www.przegladsportowy.pl w dniu 12.07.2019 r., Polski Związek Koszykówki poniżej przedstawia sprostowanie następujących nieprawdziwych tez, stawianych w tym artykule:

1. Nieprawdziwa jest informacja, jakoby dnia 15.05.2019 r. Polski Związek Koszykówki powołał inny sąd polubowny, niż dotychczasowy sąd polubowny działający pn. „Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Związku Koszykówki”. Świadczyć o tym może choćby to, że uchwała nr 47 Zarządu Polskiego Związku Koszykówki z dnia 15.05.2019 r. ogranicza się wyłącznie do zmiany treści załączników do uchwały Zarządu Polskiego Związku Koszykówki nr 13/2015 z dnia 11.05.2015 r. powołującej stały sąd polubowny. Z dniem 15.05.2019 r. Zarząd Polskiego Związku Koszykówki dokonał zatem zmiany nazwy sądu polubownego działającego od dnia 11.05.2015 r. i znowelizował treść Regulaminu tego Sądu, a nie powołał nowy sąd polubowny, likwidując tym samym dotychczasowy organ.

2. Nieprawdziwa jest informacja, że od dnia 15.05.2019 r. sąd polubowny działający przy Polskim Związku Koszykówki ma znacznie szerszą właściwość. W rzeczywistości, również przed dniem 15.05.2019 r. nie istniały żadne prawne przeszkody dla rozpoznania przez Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz. dowolnego sporu o charakterze cywilnoprawnym (nie tylko sportowego), o ile tylko zainteresowane strony uzgodniłyby pomiędzy sobą zapis na rozstrzygnięcie sporu przez sąd polubowny działający przy Polskim Związku Koszykówki. Właściwość Trybunału w żaden sposób nie uległa modyfikacji.

3. Nieprawdziwa jest informacja, że zawarte przed dniem 15.05.2019 r. zapisy na sąd polubowny działający pod nazwą „Koszykarski Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Związku Koszykówki” stają się niewykonalne. Stosownie do przepisu przejściowego zawartego w uchwale Zarządu Polskiego Związku Koszykówki z dnia 15.05.2019 r. - w przypadku zapisów na sąd polubowny uzgodnionych przed dniem nowelizacji stosuje się przepisy dotychczasowe. Nie ma zatem żadnych obaw co do zastosowania w takim przypadku nowych postanowień Regulaminu.

 

udostępnij