Podyplomowe Studia Trenerskie na stopień trenera II klasy

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie prowadzi nabór na Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce, na stopień trenera II klasy. Rozpoczęcie zajęć 18 stycznia 2007 roku.
Zajęcia programowe będą przebiegać w trzech sesjach tygodniowych i poprowadzi je dr hab. prof. AWF Tadeusz Huciński. Sesja pierwsza odbędzie się w terminie 18-24 stycznia 2007 r. Kandydatów prosimy o składanie dokumentów najpóźniej do dnia 12 stycznia 2007 r.
Cel studiów
Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy co najmniej dwa lata posiadają uprawnienia instruktora sportu w koszykówce. Studia mają charakter doskonaląco – kwalifikacyjny. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych oraz dyplom trenera klasy II w koszykówce.
Czas trwania i organizacja zajęć
Studia trwają trzy semestry i obejmują 180 godzin dydaktycznych.
Zasady rekrutacji
O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń, kompletność wymaganych dokumentów.
Wymagane dokumenty:
- podanie (dostępne na www.awf.edu.pl, w dziale studia podyplomowe),
- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów trenerskich
wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania
badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy,
- legitymacja instruktora sportu w koszykówce (ważna minimum dwa lata),
- zaświadczenie potwierdzające praktykę instruktorską,
- dwie fotografie (3,5 x 4,5 cm),
- dowód osobisty,
- dowód wpłaty wpisowego 300 zł.
Odpłatność uczestników
Koszt studiów jest zależny od liczby uczestników.
Zgłoszenia i informacje
Akademia Wychowania Fizycznego
Studia Kształcenia Podyplomowego Wydziału Wychowania Fizycznego
ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa (gmach główny, pok. 70)
tel. (22) 834 56 16, (22) 834 04 31 wew. 436, email: studiapodyplom@awf.edu.pl
Konto:
Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Marymoncka 34, 00-968 Warszawa
BZ WBK S.A. XIV o/Warszawa
Nr 66109010140000000003145328
z dopiskiem: Podyplomowe Studia Trenerskie w Koszykówce

udostępnij