Zaproszenie do składania ofert

Polski Związek Koszykówki zaprasza do składania ofert dotyczących dostawy sprzętu specjalistycznego FMS.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający
Polski Związek Koszykówki
ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa
nr KRS: 0000033466, NIP: 527-20-43-457

2. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu specjalistycznego FMS o podanych niżej parametrach w liczbie 39 sztuk:
 Drewniany zestaw do oceny zaburzeń wzorców ruchowych i asymetrii postawy ciała zawierający:
- deskę pomiarową,
- drążek pomiarowy,
- drabinkę pomiarową,
- torba do przechowywania zestawu.

3. Termin realizacji: w terminie 21 dni od dnia podpisania umowy .
4. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena
5. Inne istotne postanowienia dotyczące warunków realizacji zamówienia
1) Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od dnia złożenia.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesyłania dodatkowych pytań do złożonych ofert oraz wezwania wykonawców do uzupełnienia złożonych ofert.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę albo do odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z wybranym Wykonawcą postanowień umowy.
5) Z wybranym ostatecznie Wykonawcą zostanie zawarta umowa o treści uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
6) Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana, po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, przelewem w terminie do 30 dni liczonych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury, poprzedzonej protokólarnym odbiorem zamówienia.
7) Wykonawca wystawi fakturę na Polski Związek Koszykówki.
8) Do niniejszego zaproszenia do składania ofert nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Zaproszenie do składania ofert sporządzone zostało w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. 3 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
a) treść złożonej oferty nie odpowiada treści zaproszenia,
b) cena złożonej oferty będzie przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10) Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: Pan Bartosz Słomiński, tel. 506-849-728, email: b.slominski@pzkosz.pl
6. Ochrona danych osobowych
a) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuj, że Administratorem danych osobowych przekazanych w toku składania ofert jest Polski Związek Koszykówki z siedzibą w Warszawie przy ulicy Erazma Ciołka 12.
b) W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych/prawo do usunięcia danych osobowych/ prawo do przenoszenia danych chyba że:
- istnieją prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania;
- będzie to niezbędne do ewentualnego ustalenia lub obrony roszczeń lub będzie to w uzasadnionym interesie Administratora.
c) Przysługuje Pani/ Panu:
- dostępu do treści swoich danych osobowych / danych osobowych zawodnika oraz otrzymywania ich kopii;

- prawo do sprostowania swoich danych;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
- prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej cofnięciem;
Oświadczenia w zakresie ppkt. b i c powinno być przekazane Administratorowi tj. Polskiemu Związkowi Koszykówki pocztą lub drogą elektroniczną na adres e-mail: iodo@pzkosz.pl.
d) Pani / Pana dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie księgowości i doradztwa prawnego, obsługi informatycznej oraz Ministerstwu Sportu i Turystyki – w celu kontroli prawidłowej realizacji zadań związanych z dofinansowaniem zadań PZKosz z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa oraz w celu zapewnienia prawidłowego rozliczenia tego dofinansowania.
e) Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
f) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym minął termin do składania ofert.
7. Sposób przygotowania i złożenia oferty
Ofertę sporządzoną zgodnie z załącznikiem do niniejszego zaproszenia ofertowego należy złożyć wraz z jednym zestawem sprzętu do pomiaru FMS, w siedzibie Polskiego Związku Koszykówki, w terminie do dnia 14.11.2018 r. do godz. 15:00.

udostępnij