Sportowy Trybunał Arbitrażowy przy PZKosz

 

Sąd polubowny przy Polskim Związku Koszykówki, zwany dalej „Sportowym Trybunałem Arbitrażowym”, „Sądem" lub „Trybunałem” jest wyodrębnioną, samodzielną jednostką powołaną do rozstrzygania sporów powstałych w związku z określonymi sporami majątkowymi oraz niemajątkowymi, które mogą być przedmiotem ugody sądowej, poddanymi przez strony rozstrzygnięciu tego Trybunału. Siedzibą Trybunału jest miasto stołeczne Warszawa.

Trybunał został utworzony, aby rozwiązywać spory w sposób możliwie szybki, prosty i niepowodujący wygórowanych kosztów. Postępowanie przed Trybunałem prowadzone jest na podstawie Regulaminu Trybunału uchwalonego przez Zarząd PZKosz.

Prawo poddania sporu pod jurysdykcję Trybunału jest uwarunkowane akceptacją przez strony klauzuli arbitrażowej o przykładowej treści:

„Jakikolwiek spór wynikły na tle niniejszej umowy będzie rozpoznany i rozstrzygnięty w Trybunale Arbitrażowym przy Polskim Związku Koszykówki, na podstawie Regulaminu tego Trybunału, przez Arbitra, którego wyznacza Prezes Trybunału. Siedzibą Trybunału jest miasto Warszawa. Językiem postępowania jest polski lub angielski, w zależności od decyzji Arbitra. Arbiter może orzekać zgodnie z ogólnymi zasadami sprawiedliwości (ex aequo et bono).”

 

Skład Trybunału:

Tomasz Konczewski – Prezes Trybunału

Lista arbitrów: Jan Daszko, Jakub Kosowski, Maciej Kucharski, Ewa Maleszyk

 

Dane kontaktowe:

Sportowy Trybunał Arbitrażowy przy Polskim Związku Koszykówki

ul. Ciołka 12, 01-402 Warszawa

tel. 22 836 38 00

e-mail: sta@pzkosz.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Statut STA

Regulamin STA

Pozew o arbitraż STA

Odpowiedź na pozew o arbitraż STA

Pełnomocnictwo